Literárně – dramatický obor

Studium literárně-dramatického oboru je zaměřeno na rozvíjení a osvojování schopností, dovedností a znalostí velmi úzce spjatých se slovesným a divadelním uměním. Základem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení se děti učí vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry. Na prvním místě stojí práce s hlasem, tělem, mimikou, gesty, výrazem a rytmem. Následuje hra v roli, práce s postavou, příběhem, inscenování dramatických a prozaických textů, recitace a interpretace textu, umělecký přednes, a konečně samotná divadelní tvorba. Součástí výuky jsou rovněž hodiny věnované historických základům dramatického a slovesného umění. Vedoucím oboru je Tomáš Pavčík.

 

Žáci i učitelé literárně-dramatického oboru prezentují výsledky své práce při mnoha kulturních událostech, jakými jsou např. vernisáže, koncerty, recitační vystoupení, tematické večery nebo samostatná divadelní představení. Zúčastňují se divadelních workshopů a festivalů, pořádají autorská čtení. Pravidelně získávají vysoká ocenění v uměleckých soutěžích (Dětská scéna).